PSDnet.nl

Volgende open dag: 1 & 2 juni 2024

In najaar meer duidelijkheid over veerdienst

Op 8 september komt er meer duidelijkheid over de nieuwe Provinciale organisatie die de exploitatie van de dienst Vlissingen-Breskens gaat uitvoeren. Provinciale Staten behandelt dan het afdoeningsvoorstel, de behandeling wordt overgedragen aan de commissie Economie en Mobiliteit.

De komende maanden zal door de Provincie hard worden gewerkt om de nieuwe –nog naamloze– organisatie op te zetten. Veel zaken moeten worden geregeld: ‘Denk bijvoorbeeld aan het aantal afvaarten, onderhoud, aansturing en de personele organisatie’, zo blijkt uit de brief van Gedeputeerde Staten van 1 juli. Lees hieronder de gehele brief.

Brief GS van 1 juli 2014 inzake fietsvoetveer:

Kenmerk: 14009155
Middelburg, 1 juli 2014

Geachte voorzitter,

Zoals bekend heeft de aanbesteding van de concessie voor het fietsvoetveer geen geïnteresseerde markt­ partij opgeleverd. Om te waarborgen dat het fietsvoetveer ook na afloop van de huidige concessie (31-12-2014) in de vaart blijft, hebben wij de afgelopen weken verschillende mogelijkheden onderzocht. Hierbij zijn, naast continuïteit in de dienstverlening, verschillende juridische, financiële, operationele en organisatorische aspecten afgewogen. Zo zijn wij ingesprek geweest met een aantal marktpartijen, enerzijds om te onder­ zoeken waarom de interesse uitbleef, en anderzijds om te bezien of er mogelijkheden waren om de exploita­tie bij deze partijen onder te brengen. Dit heeft echter niet tot een oplossing geleid, met name door financiële verschillen die niet overbrugbaar waren binnen de kaders van het bestek.

Daarnaast is onderzocht of het mogelijk is de exploitatie van het fietsvoetveer tijdelijk onder te brengen bij een nieuw op te richten dochteronderneming. Hierbij zijn twee opties onderzocht, te weten: de nieuwe onderneming onderbrengen bij de NV Westerscheldetunnel of een nieuwe rechtspersoon oprichten die 100% eigendom is van de Provincie. Beide opties zijn mogelijk, omdat uit de aanbesteding is gebleken dat marktpartijen voor de exploitatie van het fietsvoetveer ontbreken.

Tijdelijk onderbrengen van de exploitatie van het fietsvoetveer in een eigen dochteronderneming onder de provinciale organisatie (vergelijkbaar met de BV KKS (red. BV Kanaalkruising Sluiskil)) blijkt de meeste voordelen te bieden. Het onderbrengen van de exploitatie bij de NV Westerscheldetunnel biedt zowel volgens de directie van de NV Wester­scheldtunnel als ons geen directe meerwaarde.

Wanneer de exploitatie ondergebracht wordt bij een nieuw op te richten, eigen dochteronderneming, heeft de Provincie directe zeggenschap en sturing. Dat geeft ons de ruimte om uitkomsten van de op te stellen toekomstvisie direct en zelfstandig in de praktijk te brengen. Nadeel is wel dat we als Provincie ook alle risi­co’s dragen. Denk bijvoorbeeld ongepland onderhoud en tegenvallende passagiersaantallen. Dit is echter niet anders dan wanneer de exploitatie ondergebracht zou worden bij de NV Westerscheldetunnel, ook in deze situatie zou de Provincie uiteindelijk de risicodragende partij zijn.

De tijd is vrij kort maar haalbaar om een nieuwe organisatie op te richten. De komende maanden worden benut om deze oplossing verder uit te werken, zodat de exploitatie per 01-01-2015 gewaarborgd is. Bij de exploitatie wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de uitgangspunten van het bestek.

Dit betekent dat de vervoersbijdrage leidend zal zijn voor de exploitatie. Uitgangspunt hierbij is dat de huidige schepen op de veerdienst blijven varen. Daarnaast moeten er nog veel zaken geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het aantal afvaarten, onderhoud, aansturing en de personele organisatie. Hierover infomeren (sic) we uw Staten verder in het najaar.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

Navigatie nieuws & achtergrond

Dit bericht (‘In najaar meer duidelijkheid over veerdienst’) is geplaatst in de categorie Voetveer en heeft als tag(s) Fast Ferry, Klik op de categorie of tags om meer soortgelijke berichten te bekijken in ons nieuwsarchief (2003-2023). Hieronder kunt u navigeren tussen de verschillende nieuwsberichten. U bent nu hier:

In najaar meer duidelijkheid over veerdienst